Commissaris sociaal maatschappelijk domein gezocht!

Samenwerking in Vlaardingen is een moderne woningcorporatie, altijd volop in beweging. Wij staan voor het beheren en het realiseren van goede en betaalbare woningen. Dit doen we voor een brede doelgroep, zonder winstoogmerk.

Samenwerking is een stichting met een raad van commissarissen (RvC) en een directeur-bestuurder. Bij de gebalanceerde samenstelling van de RvC is rekening gehouden met diversiteit, spreiding van specifieke deskundigheid en voldoende regionale betrokkenheid.

Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan maximaal éénmaal worden herbenoemd. Huurders mogen voor twee zetels in de RvC een bindende voordracht doen. Samenwerking betrekt de huurdersraad bij de werving van elke commissaris.

Als gevolg van het verstrijken van de maximale zittingstermijn van één van de leden, is er ruimte voor een nieuwe:

Commissaris

Sociaal Maatschappelijk Domein

Voor deze zetel zijn wij op zoek naar een sociaal-maatschappelijk betrokken toezichthouder die zich met name richt op de belangen van de bewoners en het werkgebied van Samenwerking. Iemand die de randen durft op te zoeken van wat mogelijk is om invulling te geven aan de maatschappelijke opgave.

Een stevige persoonlijkheid die actief in verbinding wil staan met de bewoners en die de onderstromen in het maatschappelijk sentiment aanvoelt. Een teamspeler die de mouwen wil opstropen en beseft dat Vlaardingen veel kansen biedt. Een goede luisteraar met aandacht voor detail en met het lef om anders te denken en te doen. Iemand die blijft zoeken naar het evenwicht.

Onze voorkeur gaat uit naar een creatieve verbinder; iemand met ruime ervaring binnen het sociaal maatschappelijke domein; die begrijpt wat (sociaal) ondernemen is; wat de verantwoordelijkheden zijn van de huurder en die van een woningcorporatie; die in de context van de rol ook goed kan loslaten; affiniteit heeft met de sociale volkshuisvesting; een visie heeft op wonen en kwalitatief goed samen leven; iemand die woont in het werkgebied van Samenwerking of die het werkgebied goed kent; een prettige persoonlijkheid, die gevraagd en ongevraagd de dialoog opzoekt en op inspirerende wijze bijdraagt aan de kwaliteit van het toezicht en de volkshuisvestelijke opgave; een kandidaat met een goed gevoel voor de ontwikkelingen in de driehoek volkshuisvesting, zorg en gemeente.

Algemeen profiel

Bestuurlijke en toezichthoudende ervaring of ambitie; een onafhankelijke positief-kritische grondhouding; in staat om op strategisch niveau te participeren in besluitvormingsprocessen; analytisch, objectief en oplossingsgericht; academisch werk- en denkniveau en ruim voldoende tijd om de functie kwalitatief goed uit te kunnen voeren.

Huurderscommissaris

Het betreft hier een commissaris op voordracht van de huurders. De onafhankelijkheid die van iedere commissaris gevraagd wordt, houdt in, dat de commissaris functioneert zonder last of ruggespraak. De Huurderscommissaris heeft speciaal oog voor de belangen van de huurders en het vermogen om objectief te beoordelen of de positie van de huurders voldoende geborgd is. De Huurdersraad is onder meer gesprekspartner van het bestuur en is betrokken bij het overleg tussen de gemeente en Samenwerking.

Diversiteit

Het werkgebied van Samenwerking is divers, er zijn uitdagende vraagstukken op het gebied van vraag en aanbod, inkomensongelijkheid, jongeren- en ouderenhuisvestging, verscheidenheid in culturen en diversiteit van haar bewoners. De nieuwe commissaris die wij zoeken, heeft een goed gevoel voor de uiteenlopende belangen binnen deze woningmarkt. Daarom hebben we oog voor ervaring maar ook zeker voor talent en verschillende culturele en etnische achtergronden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar www.samenwerking.nl

Wij hebben CBK werving & selectie gevraagd om ons te assisteren bij de wervingsprocedure. Van kandidaten die voldoen aan bovenstaand profiel, met een goed gevoel voor humor, ontvangen wij graag voor maandag 11 oktober 2021, via www.cbk.org, motivatie en CV ter attentie van Ed Knoppert. Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen van commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties.

Terug naar overzicht