Huurdersparticipatie in nieuwe jas

Voor bewonerscommissies en huurdersverenigingen is het lastig om nieuwe aanwas te vinden. Samenwerking merkt dat het draagvlak van de bewonerscommissies steeds beperkter wordt door beperkte samenstelling en de diversiteit aan bewoners. Daarnaast willen wij voorkomen dat de leden van de commissies kwetsbaar worden als zij bij een groot project tussen de huurder en Samenwerking instaan.

Om die reden gaat Samenwerking op een andere manier de participatie regelen.
 

Bewonersparticipatie:

Huurdersraad
De Huurdersraad is een zelfstandige stichting waar Samenwerking de algemene beleidsvraagstukken mee overlegt. Daarnaast neemt de Huurdersraad onder andere deel aan het tripartiete overleg over de prestatieafspraken.


Klankbordgroepen
Dit zijn de sparringpartners van de Huurdersraad. Mensen die mee willen praten over thema’s die door de Huurdersraad met Samenwerking worden besproken. Daarnaast moet het het draagvlak voor de Huurdersraad vergroten.


Overlegboek
Dit alles is vastgelegd in het overlegboek dat vernieuwd wordt. Naast de wettelijke kaders wordt ook de nieuwe vorm van participatie vastgelegd. De vernieuwing van het overlegboek loopt parallel aan het opzetten van het nieuwe participatietraject. Dit alles in samenwerking met de Huurdersraad.
 

Klantenpanels voor Samenwerking:
Uit de wervingsbijeenkomsten voor nieuwe leden van de Huurdersraad kwam vaak naar voren dat Samenwerking dichter bij haar huurders moet komen. Klantenpanels zijn een manier om de huurder naar hun mening te vragen, serieus te nemen en te horen.

2018 wordt gebruikt als pilotjaar en om een procesbeschrijving klantenpanels te maken. Uiteraard wordt hiervoor het eerste klantenpanel opgericht zodat huurders hierop hun invloed kunnen uitoefenen. Hiervoor worden de huurders die zich hebben aangemeld op de wervingsbijeenkomst van 27 juni jl. benaderd. Ook de Huurdersraad wordt nauw betrokken. Er wordt gewerkt met verschillende klantenpanels.


Themagerichte klantenpanels
Zaken worden per onderwerp besproken. Te denken valt aan onderwerpen zoals dienstverlening, duurzaamheid, leefbaarheid e.d.
 

Complexgerichte klantenpanels
In een vaste cyclus worden bewoners van een complex uitgenodigd om met Samenwerking van gedachten te wisselen over complex gerelateerde zaken zoals de woonomgeving en het klein onderhoud. Daarnaast gaat Samenwerking op zoek naar contactpersonen in de complexen, die op reguliere basis actief door Samenwerking benaderd worden over wat zich in de complexen afspeelt. Dit brengt de huurder dichter bij Samenwerking en vice versa. De Huurdersraad draait mee in deze klantenpanels zodat zij weten wat er speelt en hun achterban kunnen raadplegen en versterken.


Renovatie klantenpanels
Voor onderhoudswerkzaamheden zoals een renovatie worden alle huurders die in een complex wonen uitgenodigd om deel te nemen in een klantenpanelgroep. Dit gebeurt al vroeg in het traject zodat bewoners ook daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op het project. Samenwerking geeft aan welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden met als basis schoon, heel en veilig. Op de verdere invulling van de renovatie hebben bewoners invloed. Ook tijdens de uitvoering blijft het klantenpanel nauw betrokken bij de gang van zaken. Na afronding van de renovatie wordt het klantenpanel ontbonden. Bedoeling hiervan is draagvlak te creëren om de renovatie uit te voeren en de klanttevredenheid te verhogen.

De klantenpanels komen in de plaats van de bewonerscommissies. Getracht wordt om de huidige leden van de bewonerscommissies mee te laten draaien in de klantenpanels. Zij hebben tenslotte een ruime kennis en ervaring in het participeren en kunnen een enorme bijdrage leveren aan het verbeteren hiervan. Zij hebben hetzelfde belang als Samenwerking namelijk een tevreden huurder.

Geplaatst in: Mijn Stad

Terug naar overzicht